วันศุกร์, 31 มีนาคม 2566

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี

โครงการ Study tour @ Perth 2023
รางวัลชมเชย ระดับชาติ สาขาสิ่งแวดล้อม การแข่งขันโครงงานนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (YSC2023)
อบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ นักเรียนในโครงการ SMT ระดับ ม.1
รางวัลเหรียญเงิน ลำดับที่6 การแข่งขันฟิสิกส์สัปประยุทธ์ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
เหรียญทองระดับประเทศ
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ สาขาการแพทย์และสุขภาพ
ในรายการ New Gen Inventer Award 2023
คนเก่งห้องเรียนพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคนเก่งห้องเรียนพิเศษ
ผลการแข่งขันการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
เหรียญทองแดงเคมีโอลิมปิกระดับชาติ
กิจกรรม MathGame
โครงการปฐมนิเทศนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี(SMT) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2