วันศุกร์, 31 มีนาคม 2566

ภาพกิจกรรมเด่น

โครงการ Study tour @ Perth 2023
อบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ นักเรียนในโครงการ SMT ระดับ ม.1
การประชุมวิชาการและนำเสนอโครงงานนักเรียน ชั้น ม.3 เครือข่าย สพม.ศรีสะเกษ-ยโสธร
นุ่งผ้าไทยใส่บาตร ณ เกาะกลางน้ำห้วยน้ำคำ
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การคงสภาพและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล
กิจกรรมสายใยรักจากใจ สู่เส้นชัยวัยเกษียณ
ค่ายอบรมโครงการเยาวชนสร้างชาติ รุ่นที่ 12
กีฬาประเพณีสองสถาบัน ศรีสะเกษวิทยาลัย และ สตรีสิริเกศ
ศึกษาดูงานเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ
งานสัปดาห์ห้องสมุด
    • 1
    • 2