วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย พัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งศตวรรษที่ 21 ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่มาตรฐานสากล

พันธกิจ

 1. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 และสมรรถนะสาขาวิชาชีพตามศักยภาพของผู้เรียน โดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 2. พัฒนาศักยภาพและจรรยาบรรณวิชาชีพครูสู่การการจัดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนา
 3. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษารองรับกลุ่มศักยภาพผู้เรียนเป็นพลโลกแห่งศตวรรษที่ 21
 4. พัฒนา ส่งเสริมระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
 5. พัฒนา สนับสนุนสื่อ สิ่งอำนวยความสะดวกและระบบเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่  21
 6. ส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือ ภาคประชาชนและรัฐมีส่วนร่วม และสนับสนุนการจัดบริการทางการศึกษาสู่คุณภาพผู้เรียน

เป้าประสงค์

 1. ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม  ทักษะชีวิตและการทำงาน ทักษะการวิเคราะห์เรียนรู้เท่าทันสื่อและเทคโนโลยี มีศักยภาพเป็นพลโลก และมีคุณลักษณะนิสัยในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกแห่งศตวรรษที่ 21
 2. ครูมีศักยภาพและจรรยาบรรณวิชาชีพครู และได้รับการพัฒนาให้มีความเชี่ยวชาญในการจัดกระบวนการเรียนรู้
 3. โรงเรียนมีแผนการเรียนตามกลุ่มศักยภาพ และระบบการวางเส้นทางการศึกษาต่อ เส้นทางการประกอบอาชีพ และทักษะชีวิต
 4. โรงเรียนมีสื่อ เทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวกรองรับกลุ่มเป้าหมายศักยภาพของผู้เรียน
 5. โรงเรียนมีผลการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมาตรฐานการจัดการด้วยระบบคุณภาพ
 6. หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนให้การสนับสนุนการจัดบริการทางการศึกษา ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก หลักสูตรสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้

กลยุทธ์

 1. พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลกแห่งศตวรรษที่ 21 โดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 2. พัฒนาครูให้มีศักยภาพและจรรยาบรรณทางวิชาชีพครูสู่กระบวนการจัดการเรียนรู้
 3. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อรองรับกลุ่มศักยภาพของผู้เรียน
 4. พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ สื่อ เทคโนโลยี ระบบการเข้าถึงความรู้
 5. พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
 6. ส่งเสริมพัฒนาระบบภาคีเครือข่าย

คำนิยม

            S.K.W.  มีน้ำใจ  ใฝ่เรียนรู้ สู่สากล

            S = Spirit                      มีน้ำใจ

            K = Knowledge  ใฝ่เรียนรู้

            W = World                    สู่สากล

อัตลักษณ์โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

รู้โลก     หมายถึง  นักเรียนรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก ทางด้านเศรษฐกิจการเมือง สังคม
                    สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม

รู้วิธีคิด หมายถึง  นักเรียนสามารถคิดได้อย่างเป็นระบบ 

รู้ชีวิต   หมายถึง  รู้วิธีที่จะใช้ชีวิตในสถานการณ์ต่างๆ ได้แก่ ในครอบครัวในโรงเรียน และนอกโรงเรียน 

รู้ตัวตน หมายถึง  นักเรียนรู้จักตนเองทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา