รางวัลพระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษา ผู้แทนสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นผู้แทนมอบรางวัลพระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษา ผู้แทนสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา

🏆ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

เด็กหญิง จินดาชยานันต์ ปุลพรนันท์

🏆ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

นายนรวีร์ วงค์ละคร

จากนักเรียน196 คน ทั่วประเทศ จำแนกเป็นระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับการศึกษาวิชาชีพ ระดับอุดมศึกษา และนักศึกษาพิการ