รับสมัครนักเรียนเข้าสอบแข่งขันวัดความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 20