รับทุนการศึกษาโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่2 รุ่นที่6 ปีการศึกษา2565

ขอแสดงความยินดีกับนายวิทยา ทิพย์สิงห์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ที่ได้รับทุนการศึกษาโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่2 รุ่นที่6 ปีการศึกษา2565