ระเบียบการแต่งกายนักเรียนโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

ระเบียบการแต่งกายนักเรียนโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ในระดับชั้น ม.ต้น และ ม.ปลาย มีข้อปฏิบัติ ดังนี้ สำหรับระเบียบการแต่งกายประจำวัน ได้แก่
วันจันทร์ ชุดนักเรียน ทุกระดับชั้น
วันอังคาร ชุดโปโลโรงเรียน ทุกระดับชั้น
วันพุธ ชุดลูกเสือ-ยุวกาชาดสำหรับนักเรียนชั้น ม.ต้น และชุดนักเรียนสำหรับนักเรียนชั้น ม.ปลาย และชุดนักศึกษาวิชาทหาร(ชุด รด.) สำหรับ นักเรียนนักศึกษาวิชาทหาร
วันพฤหัสบดี ชุดคณะสี ทุกระดับชั้น
วันศุกร์ ชุดนักเรียน ทุกระดับชั้น
ขอให้นักเรียนทุกคนแต่งกายให้ถูกระเบียบเรียบร้อยในทุกกรณีที่กล่าวมา
ระเบียบการดังกล่าวถือว่าใช้ในวาระปกติ แต่ถ้ามีกรณีพิเศษทางโรงเรียนจะแจ้งล่วงหน้าให้นักเรียนทราบก่อน