ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลทั่วไป

แผนที่แสดงที่ตั้งและการคมนาคม

สถานที่ตั้ง

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย บ้านเลขที่ 319 หมู่ที่ 5 ถนนวันลูกเสือ ตำบลหนองครก
อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000

สถานที่ใกล้เคียง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1, สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดศรีสะเกษ, โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ, โรงเรียนสตรีสิริเกศ, วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ, วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ, โรงพยาบาลประชารักษ์

หมายเลขโทรศัพท์                   045-612611

หมายเลขโทรสาร                    045-613088

Website                                   http://www.skw.ac.th

E-mail                                      info@skw.ac.th

แผนที่ตั้งโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

แผนผังโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

ประวัติความเป็นมา

ประวัติการก่อตั้งโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย เดิมชื่อ โรงเรียนประจำจังหวัดขุขันธ์ “ขุขันธ์ราษฏ์รังรักษ์” ตั้งขึ้นเมื่อ 17 พฤษภาคม 2455 โดยอาศัยศาลาโรงธรรมวัดมหาพุทธาราม (วัดพระโต) เป็นที่เรียนเปิดสอนชั้นมูล ถึง ป.3 จำนวน 3 ห้องเรียน นักเรียน 28 คน ครู 3 คน

พ.ศ. 2464          ย้ายไปตั้งอยู่หน้าสถานีรถไฟศรีสะเกษ อันเป็นที่ตั้งของโรงเรียนสตรีสิริเกศ ปัจจุบัน

พ.ศ. 2481         เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดศรีสะเกษ “ศรีสะเกษวิทยาลัย”

พ.ศ. 2485         ได้ย้ายนักเรียนสตรีไปเรียนที่โรงเรียนสตรีประจำจังหวัดทั้งหมด โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย จึงได้ชื่อว่าเป็นโรงเรียนชายประจำจังหวัด ซึ่งจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตั้งแต่นั้นมา

พ.ศ. 2494          เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย”

พ.ศ. 2502          เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

พ.ศ. 2511          โรงเรียนเข้าโครงการ คมช.รุ่นที่ 5

พ.ศ. 2517          ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบในบริเวณสนามบินเก่า

ตำบลหนองครก อำเภอเมือง ศรีสะเกษ อันเป็นที่ตั้งปัจจุบัน บนเนื้อที่ 145 ไร่

พ.ศ. 2518          ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการ คมภ. รุ่นที่ 2 โดยใช้หลักสูตรมัธยมแบบประสม ซึ่งมีระบบการเรียนแบบหน่วยกิต และได้ย้ายนักเรียนมาเรียนในที่ตั้งโรงเรียนปัจจุบัน

พ.ศ. 2526          เริ่มรับนักเรียนแบบสหศึกษาตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

พ.ศ. 2526          ได้รับคัดเลือกจากกรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นโรงเรียนผู้นำการใช้

หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น

พ.ศ. 2530          ได้รับการคัดเลือกจากกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นโรงเรียนที่ได้รับ

รางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษา

พ.ศ. 2537          ได้รับคัดเลือกจากกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการให้เป็นโรงเรียนที่ได้ปฏิบัติตามนโยบายกรมสามัญศึกษาดีเด่น

ได้รับคัดเลือกจากกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการให้เป็นโรงเรียนที่จัดสิ่งแวดล้อมดีเด่นระดับมาตรฐานเหรียญทองแดง

ได้รับคัดเลือกจากกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการให้เป็นโรงเรียนที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนจริยศึกษาดีเด่น

พ.ศ. 2539          ได้รับคัดเลือกจากรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการให้เป็นโรงเรียนที่จัดห้องสมุดดีเด่น

พ.ศ. 2540         ได้รับคัดเลือกจากจังหวัดศรีสะเกษ ให้เป็นโรงเรียนที่สนับสนุนกีฬาดีเด่น

ได้รับการคัดเลือกจากเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ให้เป็นสถานศึกษาที่สนับสนุนการบริจาคโลหิตดีเด่น

ได้รับคัดเลือกจากรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการให้เป็นโรงเรียนที่พัฒนาห้องสมุดได้มาตรฐานห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก 

พ.ศ. 2541          รวมกลุ่มกับโรงเรียนมัธยมศึกษาอีก 8 โรงเรียน จัดตั้งสหวิทยาเขตรัตนวงษา

และเป็นที่ตั้งสหวิทยาเขตรัตนวงษา ศรีสะเกษ

พ.ศ. 2542          เป็นที่ตั้งของกลุ่มโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ กลุ่มที่ 1 มีจำนวนโรงเรียนมัธยมศึกษาที่เป็นสมาชิก 17 โรงเรียน

พ.ศ. 2543          รวมกลุ่มกับโรงเรียนมัธยมศึกษาอีก 4 โรงเรียน จัดตั้งสหวิทยาเขตรัตนวงษา
ศรีสะเกษ

พ.ศ. 2543          ได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาที่มีผลงานด้านจริยศึกษาดีเด่น ของ    กระทรวงศึกษาธิการ

พ.ศ. 2543          ได้รับคัดเลือกจากกรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นโรงเรียนที่จัดห้องสมุดดีเด่น

พ.ศ. 2544          ได้รับคัดเลือกจากกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการให้เป็นโรงเรียนที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่

พ.ศ. 2545          ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนแกนนำปฏิรูปการศึกษาดีเด่นกรมสามัญศึกษา

พ.ศ. 2546          7 ก.ค. 46  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)เป็นโรงเรียนนิติบุคคล

เป็นที่ตั้งของกลุ่มเมือง 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 มีโรงเรียนที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาพื้นฐานเป็นสมาชิกอีก 18 โรงเรียน

ผ่านการประเมินภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา

(องค์การมหาชน ) ประเมินในวันที่ 30 มิถุนายน 2546 และ 1–2 กรกฎาคม 2546 จำนวน 14 มาตรฐาน ผลการประเมินภาพรวมอยู่ในระดับดี

หน่วยสมัครและสอบวัดความรู้โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ของศูนย์มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี

            พ.ศ. 2547          เป็นที่ตั้งกลุ่มโรงเรียน C.E.O เมือง 1 จำนวน 19 โรงเรียน

                                    เป็นโรงเรียนวิถีพุทธ  จัดตั้งธนาคารความดี

            พ.ศ. 2549          จัดตั้งศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู   โดยสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

            พ.ศ. 2550          ดำเนินการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์                                  เป็นศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนดนตรี – นาฏศิลป์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ศรีสะเกษ เขต 1

            พ.ศ. 2551          ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเข้าโครงการ

Education Hub

            พ.ศ. 2552          ได้รับคัดเลือกให้เป็นที่หนึ่งในแปดโรงเรียนทั่วประเทศให้เข้าร่วมโครงการยุติความ

รุนแรงในสถานศึกษา

เป็นโรงเรียนแกนนำการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในระดับ ม.1 และ ม.4

            พ.ศ. 2553          เข้าร่วมโครงการโรงเรียน World Class Standard School

            พ.ศ. 2554          จัดตั้งห้องเรียนพิเศษ IEP ระดับ ม.1 – ม.6

            พ.ศ. 2554          เป็นศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ (จากการคัดเลือกของ สพฐ.)

พ.ศ. 2555          เปิดห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ในระดับ ม.1

                                    เป็นศูนย์ภาษาเวียดนาม

            พ.ศ. 2556          ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

                                    โรงเรียนสีเขียว

พ.ศ. 2557          ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาต้นแบบด้านการอนุรักษ์พลังงานและ

สิ่งแวดล้อมประจำปี 2557

พ.ศ. 2558          ได้รับรางวัลเหรียญเงินการแข่งขันวงโยธวาทิตโลก ณ จ.ศรีสะเกษ

                        ชนะเลิศ การประกวดวงสตริงระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รายการ สีสันอวอร์ด

พ.ศ. 2562          เปิดโครงการห้องเรียนดนตรี

พ.ศ. 2563          เปิดโครงการห้องเรียน Optimus

ปัจจุบันโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยจัดการสอนนักเรียนในระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ปรับปรุง พ.ศ.2558)

นับตั้งแต่เริ่มเรียนโรงเรียนมาจนถึงปัจจุบันโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยมีผู้อำนวยการ จำนวน 27 ท่าน คือ

ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1รองอำมาตย์ตรีระเบียบครูใหญ่พ.ศ. 2455-2460
2นายเยื้อน รัตรกสิกรณ์ครูใหญ่พ.ศ. 2460-2463
3ขุนอักษรวิจิตรครูใหญ่พ.ศ. 2463-2467
4นายสิน พูนสวัสดิ์ครูใหญ่พ.ศ. 2467-2467
5นายทิม ภูริพัฒน์ครูใหญ่พ.ศ. 2467-2478
6นายฟอง สิทธิธรรมครูใหญ่พ.ศ. 2478-2479
7นายสิทธิ์ คำเลิศครูใหญ่พ.ศ. 2479-2483
8นายภักดิ์ ฉวีสุขครูใหญ่พ.ศ. 2483-2486
9นายวัน บุญญฤทธิ์ครูใหญ่พ.ศ. 2486-2487
10นายจินค์ รัตนสินครูใหญ่พ.ศ. 2487-2490
11นายโกสีย์ แก้วคูณครูใหญ่พ.ศ. 2490-2494
12นายสุข สุรไชยครูใหญ่พ.ศ. 2494-2497
13นายเชื่อม เจริญการครูใหญ่พ.ศ. 2497-2500
14นายเติมเดช เสน่หาครูใหญ่พ.ศ. 2500-2505
15นายสำเริง นิลประดิษฐ์ครูใหญ่พ.ศ. 2505-2511
16นายพินิจ แอกทองอาจารย์ใหญ่พ.ศ. 2511-2518
17นายโพธิ์ แสงอรัญผู้อำนวยการพ.ศ. 2518-2523
18นายประพันธ์ ไชยยนต์ผู้อำนวยการพ.ศ. 2523-2525
19นายสุทัศน์ รัตนาผู้อำนวยการพ.ศ. 2525-2527


ลำดับ
ชื่อ-นามสกุลตำแหน่งระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
20นายชูเกียรติ ลิขสิทธิ์ผู้อำนวยการพ.ศ. 2527-2532
21นายทองสูรย์ ฉลวยศรีผู้อำนวยการพ.ศ. 2532-2535
22นายสัมฤทธิ์ ศรีบูรณ์ผู้อำนวยการพ.ศ. 2535-2540
23นางสาวสมพร เทศะบำรุงผู้อำนวยการพ.ศ. 2540-2547
24นายสมบูรณ์ โพธิ์งามผู้อำนวยการพ.ศ. 2547-2548
25นายสถิตย์ ชนะชัยผู้อำนวยการพ.ศ. 2549-2555
26นายปริญญา ผาคำผู้อำนวยการพ.ศ. 2555-2559
27นายพงษ์อนันต์ ธรรมศิริผู้อำนวยการพ.ศ. 2559-2562
28นายยิ่งยง นันทวณิชชการผู้อำนวยการพ.ศ. 2563-2564
29นายจิตตนาถ สิงห์โตรักษาการผู้อำนวยการพ.ศ. 2565-ปัจจุบัน

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 145 ไร่ เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 มีนักเรียนทั้งหมด 3,834 คน (89 ห้องเรียน) อาคารเรียน 9 หลัง อาคารประกอบ 15 หลัง โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ได้พัฒนาก้าวไกลในทุกด้านเป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาประจำจังหวัดศรีสะเกษ ที่มีมาตรฐานและคุณภาพดีแห่งหนึ่งในประเทศไทย

ตราประจำโรงเรียน

รูปคบเพลิงอยู่ภายในวงกลม ข้อความด้านบนเป็นชื่อโรงเรียน ข้อความด้านล่างเป็นปรัชญา

ปรัชญาประจำโรงเรียน

นตฺถิ ปญฺญาสมา อาภา  “แสงสว่าง เสมอด้วยปัญญา ไม่มี”

มีความหมายว่า ความรู้เสมือนหนึ่งดวงประทีปที่จะส่องสว่างทางให้ชีวิตก้าวสู่ความสำเร็จ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยมุ่งสร้างเยาวชนของชาติให้เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยปัญญา พร้อมที่จะเผชิญกับชีวิตในสภาพสังคมปัจจุบัน เพื่อที่จะได้เป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต

ชื่อภาษาอังกฤษ 

Sisaketwittayalai School

อักษรย่อ

ศ.ก.ว. / S.K.W.

ประเภทโรงเรียน

ขนาดใหญ่พิเศษ

วันสถาปนาโรงเรียน

17 พฤษภาคม 2455

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียน

พระพุทธศิริมหาชุมพล (พระประจำโรงเรียน)

ศาลเจ้าพ่อชุมพลวิเศษศรีสะเกษวิทยาลัย

ศาลปู่มงคลมหาชัย

คำขวัญโรงเรียน 

“สามัคคี มีวินัย ใฝ่วิชา”

สีประจำโรงเรียน

สีน้ำเงินหมายถึง ความพยายาม ความพากเพียร ความอดทน และแสดงถึงความเข้มแข็ง สามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

สีเหลืองหมายถึง ความเป็นผู้มีปัญญา ความมีวินัย ความก้าวหน้า และความรุ่งโรจน์ในชีวิตและเป็นสีแห่งความสงบในร่มเงาแห่งพระพุทธศาสนา

ดอกไม้ประจำโรงเรียน    

“ดอกราชพฤกษ์”

กีฬาภายใน       

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย มีกีฬาไทย และกีฬาภายใน(กีฬาสากล) จะจัดขึ้นในภาคเรียนที่ 2 ทุกปีการศึกษา คณะสีของโรงเรียนเป็นนามของอดีตเจ้าเมืองศรีสะเกษ ใช้วิธีแบ่งนักเรียนเป็นห้องซึ่งนักเรียนทั้งหมดใน 1 ห้องจะสังกัดคณะสีเดียวกัน โดยเปลี่ยนคณะสีใหม่อีกครั้งเมื่อขึ้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีทั้งหมด 6 คณะสี อันประกอบด้วย

เขตพื้นที่บริการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

-ตำบลเมืองเหนือ ทั้งหมด
-ตำบลเมืองใต้ ทั้งหมด
-ตำบลโพธิ์ หมู่ที่ 9 และ หมู่ที่ 10
-ตำบลหนองครก หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 6 และ หมู่ที่ 8 (ซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษเท่านั้น)
-ตำบลโพนข่า หมู่ที่ 6 (ซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษเท่านั้น)
-ตำบลหญ้าปล้อง หมู่ที่ 8 และ หมู่ที่ 11
-ตำบลน้ำคำ หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 8 และ หมู่ที่ 11