การรับสมัครผู้จำหน่ายน้ำดื่มในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565