วันศุกร์, 31 มีนาคม 2566

แจ้งขยายระยะเวลาลงทะเบียนและเพิ่มถอนรายวิชาสาระเพิ่มเติม ผ่านระบบออนไลน์

🚨แจ้งขยายระยะเวลา
ลงทะเบียนและเพิ่มถอนรายวิชาสาระเพิ่มเติม ผ่านระบบออนไลน์
ระดับชั้น ม. 1-6 ครั้งที่ 3
ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 1
ตั้งแต่วันที่ 10- 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 09:00- 23:59 น.