วันศุกร์, 31 มีนาคม 2566

วันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก

วันที่ 25 มิถุนายน 2565 ศอ.ปส.ย.ภาค 3 นำโดย นางสาวทอฝัน ขันเงิน รักษาการประธาน และคณะกรรมการ ศอ.ปส.ย.ภาค 3 #จัดโครงการห้องเรียนมีชีวิต_เนื่องในวันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2565 ณ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
โดย มีวัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการสร้างการรับรู้และเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ในเรื่องของโทษและพิษภัยของยาเสพติดชนิดต่างๆรวมทั้งมีทักษะในการปฏิเสธ ภัยทางสังคมรูปแบบต่างๆได้อย่างปลอดภัย
  2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถมีส่วนร่วมและเผยแพร่หรือขยายผล ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดทั้งในสถานศึกษาครอบครัว ชุมชนและสังคมของตนเองได้
    และ 3. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หน่วยงานศูนย์อำนวยการประสานงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภาคเยาวชน ระดับจังหวัดและระดับภาคให้เป็นที่รู้จักและยอมรับมากยิ่งขึ้น
    โดยได้รับเกียรติจาก นายสมบัติ ปุญณโอภาส ผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สำนักงาน ปปส.ภาค 3 เป็นประธาน พร้อมด้วย หัวหน้า ศอ.ปส.จ.ศรีสะเกษ ปลัดอำเภอเมือง ศรีสะเกษ รองผู้กำกับตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ และเกียรติผู้มีเกียรติจากส่วนราชการอีกมากมาย ร่วมพิธีเปิด