วันศุกร์, 31 มีนาคม 2566

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในการอบรมและแข่งขันโครงงานนวัตกรรมอัจฉริยะอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง ในงาน Codekathon

ลูกน้ำเงินเหลือง คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในการอบรมและแข่งขันโครงงานนวัตกรรมอัจฉริยะอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง ในงาน Codekathon
ชื่อผลงาน “ถุงมืออัจฉริยะเพื่อคัดกรองภาวะโรคพาร์คินสันเบื้องต้นที่พัฒนาจากเทคนิคการเรียนรู้ของเครื่อง”
นักเรียน
นางสาวจินต์สุจี กองสะดี 6/1
นายธนกฤต ตระการตันทร์ 6/2
นายธนรัตน์ แซ่เฮีย 6/16
นายวีระพงศ์ ญาณวารี 5/2
ครูที่ปรึกษา
นายเจตนิพิฐ แท่นทอง
นายสิทธิศักดิ์ จินดาวงศ์
จัดโดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐดิจดิจิทัล ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น