วันศุกร์, 31 มีนาคม 2566

รางวัลการแข่งขันตอบปัญหาธรรมะสำหรับนักเรียน

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นำนักเรียนเข้าแข่งขันตอบปัญหาธรรมะสำหรับนักเรียน
ในวันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2565
ณ วัดป่าโนนกุดหล่ม ต.โพนเขวา อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ได้รับรางวัลชนะเลิศ รับเกียรติบัตร และเงินรางวัลจำนวน 5,000 บาท
นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน
1.นายโชคชัย มกรนันท์ ชั้น ม.4/1
2.นายนันทภพ จัตตุเรศ ชั้น ม.4/8
3.นางสาวดิษฐาลักษณ์ ยลโสภณ ชั้นม.4/4
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ได้รับรางวัลชมเชย เกียรติบัตร และเงินรางวัลจำนวน 1,500 บาท
นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน
1.เด็กหญิงปัณธรธีรา เมตตามนุษย์ ม.1/12
2.เด็กหญิงยลรดี กองเพชร ม.2/7
3.ขวัญพิชชา โสมนัส ม.2/7
ครูผู้ฝึกสอน
1.นางสาวภาวดี จัตตุเรศ
2.นางสาวพัชรนันท์ นิ่งนาน
3.นางสาวพัชรา คำมา