ประกาศผล การแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศที่สอง (ภาษาเวียดนาม) 🇻🇳 ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาเวียดนาม โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

📢 #ประกาศผล การแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศที่สอง (ภาษาเวียดนาม) 🇻🇳 ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาเวียดนาม โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
ตามที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้มอบหมายให้ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาเวียดนาม โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร จัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศที่สอง (ภาษาเวียดนาม) ระดับศูนย์ฯเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2565 วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2565 ประกอบด้วยโรงเรียนสังกัดเครือข่ายฯ ดังนี้
โรงเรียนนารีนุกูล จ.อุบลราชธานี
โรงเรียนสุรวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์
โรงเรียนสตรีสิริเกศ จ.ศรีสะเกษ
โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน จังหวัดสุรินทร์
โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม จ.ศรีสะเกษ
โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ จ.สุรินทร์
Prasatwittayakarn โรงเรียนปราสาทวิทยาคาร จ.สุรินทร์
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
โรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการ อุบลราชธานี
โรงเรียนสตรีศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด
โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด
โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดการแข่งขันคร้ังนี้คือ เพื่อคัดเลือกตัวแทนจากโรงเรียนในระดับศูนย์ฯเข้าแข่งขันในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นลำดับต่อไป
บัดนี้การแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศที่สอง (ภาษาเวียดนาม) ระดับเขตพื้นที่ฯ ปีการศึกษา 2565 ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศผลการแข่งขัน 2 รายการ ดังต่อไปนี้
(1) การแข่งขันคลิปวีดีโอเล่านิทานภาษาเวียดนาม (ม.4-6)
(2) การแข่งขันคลิปวีดีโอเล่าข่าวภาษาเวียดนาม (ม.4-6)