วันศุกร์, 31 มีนาคม 2566

บรางวัลชมเชยระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทวิทยาศาสตร์ประยุกต์

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ขอแสดงความยินดี และขอบคุณในความมุ่งมั่นของนักเรียน

 1. นางสาวจินต์สุจี กองสะดี
 2. นายกันตภณ สมทอง
 3. นางสาวณัชญา ศรีธัญรัตน์
  ได้รับรางวัลชมเชยระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทวิทยาศาสตร์ประยุกต์ จัดโดยสมาความวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  ที่ปรึกษา:
  ดร.เจตนิพิฐ แท่นทอง
  ดร.สิทธิศักดิ์ จินดาวงศ์