ค่ายพัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์ ผ่านปฎิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี