วันศุกร์, 31 มีนาคม 2566

ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับคนเก่งกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

👦🏻👩🏻ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับคนเก่งกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 💙💛
🔷🔹ที่ได้รับเหรียญรางวัลจากการสอบคณิตศาสตร์รายการต่างๆ ดังนี้🔸🔶
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ประจำปีการศึกษา 2563 วิชาคณิตศาสตร์ คะแนนเต็ม 💯 คะแนน
1) นางสาวบุษยมาศ มีบุญ
2) นางสาวญาณิศา กฤษฎาการภิญโญ
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ประจำปีการศึกษา 2564 วิชาคณิตศาสตร์ คะแนนเต็ม 💯 คะแนน
1) นายชิตณุพงศ์ โพธิ์งาม
2) นายภิสักพัฒน์ วราพฤกษ์
3) นางสาวกุลธิดา ชัยศรี
4) นางสาวจุฑารัตน์ แสวงจิตร
5) นางสาวชนกนันท์ ภูกาบิน
6) นางสาวญาณิกา ศิริมานพ
7) นางสาวนงนภัส ลิขิตวรกุล
🥇ได้รางวัลรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันคณิตศาสตร์ระดับนานาชาติ ITMC-International Talent Mathematics Contest
✏️ เด็กหญิงปัญญาวีร์ เชาว์ศิริกุล
การแข่งขันคณิตศาสตร์ TMC-Thailand Mathematics contest
จัดสอบโดยสมาชิกภาพสหภาพ IMC ประจำประเทศไทย
🥇🥇#รางวัลเหรียญทอง
1) เด็กหญิงจารุรินทร์ สัจจะวรรณคุณ
2) เด็กชายปัญกร จินตนะกุล
3) เด็กชายศุภเดช เลขาวิวัชกุล
4) เด็กชายสิรดนัย ลิมปิโชติพงษ์
5) นางสาวบุษยมาศ มีบุญ
🥈🥈#รางวัลเหรียญเงิน
1)เด็กหญิงณัฐชานันท์ พวงจันทร์
2)เด็กชายพชรภณ พริ้งเพราะ
3)เด็กชายภูมินันทน์ บัวสิริพงษ์
4)เด็กชายวีรศรุต ทาละลัย
5)เด็กหญิงจิดาภา พันจรรยา
6)เด็กชายธนพงศ์ พาที
7)เด็กหญิงปัญญาวีร์ เชาว์ศิริกุล
8)เด็กชายพิรพัฒน์ รุ่งพัฒนาชัยกุล
9)เด็กชายภัฏ ตั้งจันทรประภาพ
10)นายภูวสิษฎ์ พงศ์ธารินสิริ
11)เด็กหญิงฤทัยฝัน สุมณฑา
12)เด็กหญิงนันท์นภัส ญาณัปปสุต
🥉🥉#รางวัลเหรียญทองแดง
1)เด็กหญิงกมลพร โพธิ์ทอง
2)เด็กหญิงกฤตพร เสมอพิทักษ์
3)เด็กหญิงเขมมิสรา ศรีพรหม
4)เด็กชายคณิศร ศรวิชัย
5)เด็กหญิงจงรัก จันโท
6)เด็กหญิงณฐมน ทองเครือ
7)เด็กหญิงณัฏฐ์กชพร ฉัตรคุปต์ชนรดี
8)เด็กหญิงทิตยาภรณ์ ฮองต้น
9)เด็กชายธนภัทร ลิขิตวรกุล
10)เด็กหญิงนภัสนันท์ คันศร
11)เด็กชายพชร ธรรมแสง
12)เด็กหญิงพิชญา อินทฤทธิ์
13)เด็กหญิงพิชญาภัค กุลศิโรรัตน์
14)เด็กหญิงภคมน นาควารินทร์
15)เด็กชายศรัณย์กร ชุมสาย ณ อยุธยา
16)เด็กหญิงอัญชุลี ชัยชาญ
17)เด็กชายกอปรบุญ วิษโณภาส
18)เด็กชายกิตติพิชญ์ พิมณุวงศ์
19)เด็กหญิงกุลนัดดา แก้วดี
20)เด็กหญิงฉันทิศา ทองปัญญา
21)เด็กชายชิษณุพงศ์ พงศ์ธารินสิริ
22)เด็กหญิงณัฐธิดา ศรีดี
23)เด็กหญิงธนพร มธุรส
24)เด็กชายนรเสฏฐ์ จารุอารยนันท์
25)เด็กชายปภพชัช นาควารินทร์
26)เด็กหญิงพัชณฐา สินธู
27)เด็กชายวรปรัชญ์ กณะสุต
28)เด็กหญิงสุพิชญ์ชญา อินทุสถิตยกุล
29)เด็กชายอานันท์ ช่างเพชร
30)นายธนัชชนม์ รุญเจริญ
31)นางสาวศุภิสรา แซ่อึ้ง
🎊ขอขอบพระคุณ นายยิ่งยง นันทวณิชชากร ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะผู้บริหาร คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และผู้ปกครองทุกท่าน ที่ให้การส่งเสริมสนับสนุน นักเรียนด้วยดีตลอดมา ครับ🙏🏻🙏🏻🙏🏻
#ขอบใจเด็กๆ ทุกคนที่มีความมุ่งมั่น และมีความตั้งใจ จนทำให้ประสบผลสำเร็จในวันนี้ครับ🏆🏆🏆👍🏻👍🏻👍🏻