วันศุกร์, 31 มีนาคม 2566

การลงทะเบียนเรียนวิชาสาระเพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

📢 #พรุ่งนี้ เป็นการลงทะเบียนเรียนวิชาสาระเพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ของนักเรียนระดับชั้น ม.1️⃣✔️ นักเรียนต้องเลือกวิชาภาษาต่างประเทศที่สอง 1 วิชา (1.0 หน่วยกิต) ภาษาที่นักเรียนเลือกนี้ต้องเรียนต่อเนื่องอย่างน้อย 2 ภาคเรียน (1 ปีการศึกษา)

✔️ นักเรียนเลือกเรียนวิชาที่สนใจ อีกไม่เกิน 2.0 หน่วยกิต ( เลือกได้ไม่เกิน 2 วิชา)

📍ลงทะเบียนเรียนผ่านระบบออนไลน์
http://data.skw.ac.th

⏰ เปิดระบบให้ลงทะเบียนในเวลา 09.00 – 23.59 น.
ระหว่างวันที่ 7-9 เมษายน 2565