วันศุกร์, 31 มีนาคม 2566

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางเอื้อจิต วรรณวงศ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ครูชำนาญการพิเศษ
นายไพรยุทธ สะกีพันธ์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสุวจี สังข์แก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสมศรี พรหมคช
ครูชำนาญการพิเศษ
นายอภิวุฒิ ทองไทย
ครูชำนาญการพิเศษ
นางณัฐาพร มูลมี
ครูชำนาญการพิเศษ
นางชุมพร ประมาพันธ์
ครูชำนาญการพิเศษ
นายจิรายุ มโนธรรม
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวปิ่นหล้า ศิลาบุตร
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวจุฑามาศ บุญทน
ครูชำนาญการ
นางสาวพิภัทรา แซ่ตัง
ครูชำนาญการ
นางสาวบุษบา คำนนท์
ครูชำนาญการ
นางสาวสุภาพร แสงลับ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวชลธิชา ชนิดพันธ์
ครูชำนาญการ
นายชัยกฤต อินทะโส
ครู