ระเบียบการแต่งกาย

ระเบียบการแต่งกายนักเรียนโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ในระดับชั้น ม.ต้น และ ม.ปลาย มีข้อปฏิบัติ ดังนี้ สำหรับระเบียบการแต่งกายประจำวัน ได้แก่
วันจันทร์ ชุดนักเรียน ทุกระดับชั้น
วันอังคาร ชุดโปโลโรงเรียน ทุกระดับชั้น
วันพุธ ชุดลูกเสือ-ยุวกาชาดสำหรับนักเรียนชั้น ม.ต้น และชุดนักเรียนสำหรับนักเรียนชั้น ม.ปลาย และชุดนักศึกษาวิชาทหาร(ชุด รด.) สำหรับ นักเรียนนักศึกษาวิชาทหาร
วันพฤหัสบดี ชุดคณะสี ทุกระดับชั้น
วันศุกร์ ชุดนักเรียน ทุกระดับชั้น