ผลงานเด่นนักเรียน

-เด็กหญิงณัฐชยา บัวชุม เด็กหญิงเจษฎาพร สุขเกษม เด็กหญิงศุทธวดี กองอาสา ชนะเลิศเหรียญทอง โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ต้น สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

-เด็กหญิงแพรวขวัญ พวงนิธิพันธ์ นางสาวภรณี สุริพล นางสาวอิสราภรณ์ กรไกร รองชนะเลิศอันดับ1 โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ต้น สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

-เด็กหญิงณัฐชยา บัวชุม นางสาวภรณี สุริพล เด็กหญิงศุทธวดี กองอาสา เหรียญทองแดง การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับ ม.ต้น สาขากายภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

-เด็กหญิงแพรวขวัญ พวงนิธิพันธ์ นางสาวภรณี สุริพล นางสาวอิสราภรณ์ กรไกร รางวัลชมเชย การประกวดกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ SCG ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพคเมืองทองธานี

-นางสาวกษมาวดี วิเศษสังข์ นางสาวกษมา สายแก้ว นางสาววิมลณัฐ บุญลี นางสาวขวัญชนก พวงอินทร์

นางสาวพัชราภรณ์ ลำสมุทร นางสาวศุทธินี พูลสุข นางสาวจิรารัตน์ สามสี นางสาวธนัชชา ส่งคุณธรรม

นางสาวจินดามัย พรหมประดิษฐ์ นางสาวณัฐสุดา ลือเดช โล่รางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กิจกรรมการประกวดสวดมนต์หมู่บาลีแปลอังกฤษ(ทำนองธรรมวัตร) ชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับประเทศ งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครูผู้ฝึกสอน นางสาวธิษณา อ่อนบึง

-เหรียญทอง มารยาทไทย ม.ต้น สพฐ.

-เหรียญทอง มารยาทไทย ม.ปลาย สพฐ.

-นางสาวชญานิศ พึ่งกิจ นางสาวฐิตา เพ็งชัย นางสาวกุสุมา ธิเดช ตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง YSC2016 Nectec

-นายเกียรติศักดิ์ บัวงาม นายณัฐนนท์ รันครา นายจิรเมธ อัศวเมธาพันธ์ นางสาวปิยธิดา อสิพงษ์ นางสาวกฤติกา ศรีรน นางสาวขวัญฤทัย เต็มเอี่ยม นางสาวณัฐนรี ผ่องใส นางสาวปาณิสรา ศรีเมือง เหรียญเงิน การแข่งขันฟิสิกส์สัปประยุทธ์ 2558

-นางสาวรสิกา อัศวเมธาพันธ์ นางสาวกุสุมาธิเดช รองชนะเลิศอันดับ2 ทักษะทางเคมี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

-ชนะเลิศ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่32 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค3 อุดรเกมส์

-รองชนะเลิศอันดับ2 กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่37 รอบคัดเลือกตัวแทน เขต3 ร้อยเอ็ด รุ่น 18 ปี

-รองชนะเลิศอันดับ3 กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่44 รอบคักเลือกตัวแทนภาค3 สุรินทร์เกมส์

-รองชนะเลิศอันดับ3 ฟุตบอลช้าง 7 คน ครั้งที่2 รอบคัดเลือกตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์

-ชนะเลิศ กีฬา สพม.28 เกมส์ ครั้งที่5 รุ่น 16 ปี

-รองชนะเลิศอันดับ2 กีฬา สพม.28 เกมส์ ครั้งที่5 รุ่น 18 ปี

-รองชนะเลิศอันดับ3 ฟุตบอล กาบเชิงรักษ์ป่ารักษ์โลก จ.สุรินทร์ รุ่น 14 ปี

-รองชนะเลิศอันดับ1 ฟุตบอล กาบเชิงรักษ์ป่ารักษ์โลก จ.สุรินทร์ รุ่น 16 ปี

-รองชนะเลิศอันดับ2 กีฬา กีฬานักเรียนนักศึกษา จ.ศรีสะเกษ รุ่น 18 ปี

-ชนะเลิศ ฟุตบอล 7 คน เทศบาลเมืองศรีสะเกษคัพ รุ่นประชาชนทั่วไป

-ชนะเลิศ ฟุตบอล 7 คน น้ำคำคัพ ครั้งที่2 รุ่น 16 ปี

-ชนะเลิศ ฟุตบอล 7 คน แต้คัพ ครั้งที่13 รุ่น 13 ปี

-รองชนะเลิศอันดับ1 ฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกตัวแทน จ.ศรีสะเกษ รุ่น 16 ปี

-รองชนะเลิศอันดับ2 ฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกตัวแทน จ.ศรีสะเกษ รุ่นประชาชนชายทั่วไป

-ชนะเลิศฟุตบอล 7 คน เซ็นเตอร์คลับลีก รุ่น 14 ปี

-รองชนะเลิศอับดับ1 ฟุตบอล 7 คน เซ็นเตอร์คลับลีก รุ่น 16 ปี

-รองชนะเลิศอับดับ2 ฟุตบอล 7 คน เซ็นเตอร์คลับลีก รุ่น 18 ปี

-รองชนะเลิศอันดับ1 ฟุตบอลเทศบาลบึงบูรพ์คัพ รุ่นประชาชนทั่วไป

-รองชนะเลิศอันดับ2 ฟุตบอลพระนางศรีคัพ ครั้งที่30 รุ่นประชาชนทั่วไป

-รองชนะเลิศอันดับ2 ฟุตบอลมวลชน อำเภอเมืองศรีสะเกษคัพ รุ่นประชาชนทั่วไป

-รองชนะเลิศอันดับ2 ฟุตบอล 7 คน รุ่นประชาชนทั่วไป Singha Football League 2015

-นายพงศกร ชมพูวิเศษ เหรียญเงิน ศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติครั้งที่10

-นางสาวนภัสสรณ์ คำมูล ร่วมแสดงศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติครั้งที่10

-นายจิรายุ ไชยพันนา ร่วมแสดงศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติครั้งที่10

-เข้ารอบ 10 คน สุดท้ายการประกวดนักออกแบบรุ่นเยาว์ GSTD ต่อเนื่องเป็นเวลา 10 ปี

-นายอดิเทพ โปร่งฟ้า รองชนะเลิศหนังสั้น สื่อศิลป์ อินป่า ไทยพีบีเอส

-นายอดิเทพ โปร่งฟ้า รางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศการออกแบเสื้อของบริษัทแกรนด์สปอร์ต

-เด็กชายจิรภัทร ไชยพันนา ชนะเลิศการประกวดวาดภาพสีน้ำ หัวข้ออาเซียน สพม.28

-นายธนวัฒน์ นุ่มเจริญ รองชนะเลิศอันดับ2 รางวัลช้างเผือกพิเศษ การประกวดภาพยนตร์สั้น Thai Short Film & Video Festival 19 ตีพิมพ์เรื่องสั้นในหนังสือ ชายคาเรื่องสั้น ลำดับที่7 ระดับนักเรียนนักศึกษา รางวัลที่3 ศิลปกรรมลุ่มน้ำโขง

-นายจิรายุ ไชยพันนา ร่วมแสดงศิลปกรรมยุวพัฒน์ ครั้งที่20 รางวัลสร้างสรรค์เสรีภาพ เสรีไทยสถาบันปรีดี พนมยงค์ รางวัลชนะเลิศการประกวดวาดภาพ วันมนุษย์ศาสตร์ มรภ.ศก. ครั้งที่1 และครั้งที่2  รางวัลชนะเลิศการประกวดวาดภาพวันเด็กแห่งชาติ2558 รางวัลชนะเลิศการประกวดวาดภาพชมรมรักในหลวง จ.ศรีสะเกษ 2558

          -เข้าร่วมการแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 คะแนน 54.8 อันดับ 12 นายณัฐพล โภชน์ฉิมพลี ผู้ฝึกสอนนายศิริพงษ์ วิเศษสังข์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558

-ชนะเลิศ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 คะแนน 82.6 เด็กหญิงกรกนก ละม่อมพร้อม
เด็กหญิงกัญญาพัชร ชินบุตร เด็กหญิงกานติมา เกตุขุนทด นางสาวครองขวัญ ครบเบญจะ เด็กชายจิรัฎิ แดงขาว
เด็กหญิงฐิติญาดา สุตะพันธ์ เด็กหญิงณัฏฐมน จำปาเรือง เด็กหญิงณัฐกมล ดวงแก้ว เด็กชายณัฐชนน สืบหล้า
เด็กชายตริมีซี รัมภูษา เด็กชายธนชัย ภูมิลำเนา เด็กหญิงธนาภรณ์ บุญวัน เด็กหญิงนิธิกมล ลาภสาร
เด็กหญิงปณิชา วัฒนพฤกษชาติ เด็กหญิงประกายดารา พันธ์คำ เด็กหญิงปัทมพรรษ เสนรัตน์ เด็กหญิงพรวรินทร์ อัครเกริกณรงค์ เด็กหญิงพรสุดา คำผง เด็กชายพฤฒิพงศ์ คำเนตร เด็กหญิงภัทรมน ทะนงค์
เด็กหญิงวสุธา บุญดง เด็กชายสุทิวัส ธรรมศิริ เด็กชายอนวัช เพ็ชรจอหอ นางสาวอารียา เจริญสุข
เด็กชายเฉลิมเกียรติ โพธิ์สาชัย ผู้ฝึกสอน นายไพฑูรย์ หิปะนัด นายปกาศิต ศรแก้ว นางสาวสรรนิภา สีทา
นางสาวทัชชภร ธนูผายนางสาวขนิษฐา แก่นแก้ว นางศลัญญา ขันทอง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558

-ชนะเลิศ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 คะแนน 91.4 นางสาวกนกวรรณ  พรหมคุณ
นางสาวกฤติยา  จันโท นายคมสัน  มณีวงษ์ นางสาวจุฑาทิพย์  มัฆวิมาลย์ นายชัยยศ  ชิงชัย นายญัตติพงค์  กองแก้ว นายดนุสรณ์  แปงแสง นางสาวทิตยา  สามสี นายธนพล  วงษาวดี นายธีรภัทร์  กันหา
นางสาวนริศรา  พระพรหม นางสาวปณิษฐินาถ  เสนรัตน์ นางสาวพิมพ์นิภา  พันธ์คำ นางสาวภาสวรรณ  แสงโพธิ์แก้ว นางสาวมณปรีญา  ประชาราษฎร์ นางสาวรักษิณา  พรหมดี นางสาววริศรา  แสงไชย นางสาววิชดา  สุตะพันธ์ นางสาววีระพล  ศรีพูล นางสาวศิริรัตน์  พละศักดิ์ นายสิรถพ  สุวรรณวงศ์ นายสิรวิชญ์  สารภาพ
นางสาวสุทธินันท์  เทียนขาว นายสุธนัย  จันทร์พราว นายอานุภาพ  นามคำ นางสาวเกื้อกูล  จิณะแสน

นางสาวเพชรไพลิน  จรัสสุทธิอิศร นายเมธาสิทธิ์  ใจหาญ นายเอกพล  แซ่เตีย ผู้ฝึกสอน นายวีระชัย  สายโส
นายปกาศิต  ศรแก้ว นายนันทวัฒน์  มูลสาร นายนพพร  ทองย้อย นายเจตนิพิฐ  แท่นทอง นายกิตติศักดิ์  บุญยัง นางสาวศิรินยา  ต้นสาร นางสาวธิษณา  อ่อนบึง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558

-เหรียญเงินการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 คะแนน 75 อันดับ 5 นางสาวจารุวรรณ สาริพันธ์ นางสาวณัฏฐนิชา ไชยโพธิ์ นางสาวนภัสราภรณ์ โสภาบุตร ผู้ฝึกสอน นางประไพ  ผาคำ
นางอิศราวรรณ ใจแจ้ง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558

-เหรียญทองการแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 คะแนน 90 อันดับ 4 นางสาวหทัยภัทร จึงรักษ์พงษ์ ผู้ฝึกสอน นายศุภชัย เมตตามนุษย์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558

-นายศุภลักษณ์ นิยมวงศ์ ได้รับรางวัล ดาราอวอร์ด ผู้ประพฤติปฏิบัติตนดีเด่น ของเสถียรธรรมสถาน

-นายคุณาวุฒิ ไชยปัญญา รับโล่และเกียรติบัตรจากนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา ในฐานะเยาวชนดีเด่นผู้นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2558