ผลงานเด่นครู

ผลงานดีเด่นของครู

-นางภานุมาศ ไชยสาร              ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ดีเด่น        สพม.28

-นายบรรจบ ไชยสาร                ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ดีเด่น        สพม.28

-นางธัญลักษณ์ จิรานันท์สิริ         ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ดีเด่น        สพม.28

-นางพิสมัย งามเจริญ               ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ดีเด่น        สพม.28

-นางงามตา ลีธีระประเสริฐ         ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ดีเด่น        สพม.28

-นายทวี มณีนิล                     ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ดีเด่น        สพม.28

-นางสาวเนตรนภา บัวเกษ          ครูที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์YSC2016 Nectec

-นางรัชนี กมล                      ครูผู้ฝึกสอนโครงงานวิทยาศาสตร์ สาขากายภาพ ระดับ ม.ต้นรางวัลเหรียญทองแดง สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

-นางรัชนี กมล                      ครูที่ปรึกษากิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ประเภทกายภาพรางวัลชมเชย สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

-นางรัชนี กมล                      ครูผู้สอนดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คุรุสภา

-นายสิทธิศักดิ์ จินดาวงศ์           OBEC AWARDS ชนะเลิศเหรียญทอง สพฐ.

-นายสิทธิศักดิ์ จินดาวงศ์           ผู้ฝึกสอนฟิสิกส์สัปประยุทธ์ สพฐ., สสวท.

-นายรัฐพล คำแก่น                 ผู้ฝึกสอนฟิสิกส์สัปประยุทธ์ สพฐ., สสวท.

-นางสาวสมสกุล นึกชอบ           ผู้ฝึกสอนฟิสิกส์สัปประยุทธ์ สพฐ., สสวท.

-นายสิทธิศักดิ์ จินดาวงศ์           OBEC AWARDS เหรียญเงิน ผู้สร้างคุณประโยชน์ ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพครูตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ สพฐ., คุรุสภา

-นางกนกวรรณ สะกีพันธ์           ครูผู้ฝึกสอน YSC

-รางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี พ.ศ.2558 ประเภทครู

นางสาวศศิประภา ทัฬหรักษ์ นายเฉลิมพล ยศธแสนย์ นายณัฐพล พลสมบัติ นายนคร เครือพงษ์ศักดิ์ นางนวลฉวี ศรีแก้ว นายชัยโย เสาเวียง นางเยาวลักษณ์ วรรณแก้ว นายสุรสิทธิ์ ไพรวรรณ นายประกอบ คำขาว นายวีรยุทธ เชื้อชม นายทรงวุฒิ ขจัดมลทิน นายธนาศักดิ์ สุภาพ นางวิภาดา จันล่องคำ นายณัฐหทัย คูหา นางสาวธิษณา อ่อนบึง

-นางอาภรณ์ บุญมาก รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง รางวัลทรงคุณค่า (OBEC AWARD) ระดับประเทศ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านวิชาการ ปี2558

-นายฟ้าคำรณ กมล

-นางสุนันทา บุญอเนก

-นายสมหมาย คุ้มศรีวัย

-นายสิทธิศักดิ์ จินดาวงศ์

-รางวัลครูดีปราศจากอบายมุข พ.อ.อ.อรรถพล เข็มแดง นางสาวเพลินจิตร โพธิ์กระจ่าง นางสุเพ็ญพรรณ ลับโกษา

-ครูผู้สอนดีเด่น โดยคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายกิตติพล ยศธแสนย์ นายพิศิษฐ์ ผลาชิตร นายสุรสิทธิ์ ไพรวรรณ นายบรรจบ ไชยสาร นายสนิทพงษ์ จันทรชิต นายณัฐพล พลสมบัติ นางปุญญารัศมิ์ ธนเดชชัยมงคล นายณัฐวุฒิ ปอโนนสูง นางสาวจิตวิไล คำภา นายธีระยุทธ วิเศษสังข์

-ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลงานดีเด่นเชิงประจักษ์ สพม.28 (1.กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย)

นางประกอบศรี คงสาคร นางสุนทรี สุดหล้า นางนัยนา ธรรมศิริ นางขนิษฐา เจริญกิจ นางอาภรณ์ บุญมาก นายอภิวุฒิ ทองไทย (2.กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์) นางนวลฉวี ศรีแก้ว นายนคร เครือพงษ์ศักดิ์ นางอรนุช วานิช นางจันทร์เพ็ญ ลาลุน นายฟ้าคำรณ กมล นางสาวจำเนียร เหมาะสมาน (3.กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์) นายทวี มณีนิล นางพิสมัย งามเจริญ นางงามตา ลีธีระประเสริฐ นางภานุมาศ ไชยสาร นางศิริรัตน์ แสนใหม่ นางธัญลักษณ์ จิรานันท์ศิริ (4.กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ) นายสมหมาย คุ้มศรีวัย นางอุบลรัตน์ จันทร์ประวิตร นางสาวละเอียด จุลมิน นายประเวศ เดชสุวรรณ นางสุพิชญา จินดาจำรูญ นางสาวธิษณา อ่อนบึง (5.กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา) พ.อ.อ.อรรถพล เข็มแดง นายประกอบ คำขาว นายชาติกล้า ทรัพย์ทรงพล นายธนาศักดิ์ สุภาพ นายทรงวุฒิ ขจัดมลทิน นายสุวภีร์ ห่านคำวงษ์ (6.กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ) นายอดุลย์ แก้วภักดี นายกิตตินันท์ ศิละวงษ์ นายศราวุธ แสงสุนานนท์ นายธีระยุทธ วิเศษสังข์ นายปกาศิต ศรแก้ว ว่าที่ร้อยตรีศิริพงษ์ วิเศษสังข์ (7.กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ) นางนิสา ศรีแก้ว นางศศินันท์ พงษ์จรัสจิรเดช นายนฤนัย ต.ประดิษฐ นายทองพูน แพงมา นายนิพนธ์ อ่วมพันธ์เจริญ นางสุจิตรา น้อมเกล้า (8.กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ) นางอรไท อิสาน นางสุเพ็ญพรรณ ลับโกษา นางสาวบุญตา โพธิ์งาม นายภูวดล วนขุนทด นางรัชนี นวลศิริ นางรุ่งนภา นาจำปา (9.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) นางพิสมัย รักษาผล นางเยาวลักษณ์ พิเชฐโสภณ นางอิศราวรรณ ใจแจ้ง นายสมหมาย พิทักษา นายรุ่งอรุณ ศรีสุธรรม นางสาวนภัทร เชิงหอม (10.ลูกจ้างประจำ) นายทองใบ ทองทัพ นายนิรันดร จิตสำราญ นาวีระชัย มเหศักดิ์ นายสุพิศ จิตสำราญ นายพะยอม สงวนแก้ว (11.ลูกจ้างชั่วคราว) นายอภิสิทธิ์ คำเอี่ยม นางสาวสุกัญญา ติละบาล นางสาวเรืองจุฬา มาคูณตน นางสาวนริศรา แทบศรี นายทิว พจนา นายวิรุจ มิ่งสอน นายอาทิตย์ บวกไธสง นางสาวธีรัตน์ติกุล หอมใจ นางสาวกุญช์ชญา เพิ่มบุญ นางสาวคณิศร ผ่องใส นางสาววรัชยา เรือนคำ นางธนพร มนึกคา นางสาวเพ็ญพักตร์ จันทะศรี