คณะกรรมการสถานศึกษาฯ

 1. นายกิตติวัฒน์ เกียรติสุรนนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิ                        ประธานกรรมการ
 2. นายธนิต เลิศพันธุ์พรหม ผู้แทนผู้ปกครอง                         กรรมการ
 3. นายณัฐพล พลสมบัติ ผู้แทนครู                                          กรรมการ
 4. นายวันดี แซ่จึง ผู้แทนองค์กรชุมชน                                   กรรมการ
 5. นายนภดล จันทร์พวง ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กรรมการ
 6. นายสุที วงค์ละคร ผู้แทนศิษย์เก่า                                      กรรมการ
 7. พระครูสิริปริยัติการ ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์                            กรรมการ
 8. พระธวัชชัย โสภณสีโล ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์                     กรรมการ
 9. นายสถิตย์ ชนะชัย ผู้ทรงคุณวุฒิ                                        กรรมการ
 10. นายสรศาสตร์ ศรีธัญรัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ                             กรรมการ
 11. พันตำรวจเอกภุชงค์ วรรณา ผู้ทรงคุณวุฒิ                         กรรมการ
 12. นายธีระ ประสานวงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ                                    กรรมการ
 13. รองศาสตราจารย์เอกพงษ์ วงศ์คำจันทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ
 14. นางม่วยทิพย์ ตังตระกูล ผู้ทรงคุณวุฒิ                               กรรมการ
 15. ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย                           กรรมการและเลขานุการ