เพลงมาร์ชโรงเรียน

มาร์ชศรีสะเกษวิทยาลัย 
         คำร้อง/ทำนอง โดย นายวีระ ภิญญรัตน์

ศรีสะเกษวิทยาลัย                เป็นสถานการศึกษาที่ยั่งยืนยง
เกียรติศักดิ์ศรีประวัติมีมั่นคง               พวกเราดำรงคงความศรัทธา
ศรีสะเกษวิทยาลัย                 เป็นสถานบันสั่งสอนเพิ่มพูนปัญญา
มุ่งอบรมให้คนสร้างความดี                และมีวินัยน้ำใจอดทน
น้ำเงินเหลืองเรืองศักดิ์ศรี       พวกเราพร้อมยอมพลีเทิดทูนเกียรติไว้
ต่างพร้อมกันอวยชัย                         ศรีสะเกษวิทยาลัยจงเจริญเทอญ