วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์

วิสัยทัศน์

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย  จัดการศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐานบนพื้นฐานการมีส่วนร่วม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย และสิ่งแวดล้อม เป็นเลิศทางวิชาการในระดับสากล และมีทักษะในศตวรรษที่ 21

พันธกิจ

 1. บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
 2. ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในด้านความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญในการใช้สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา และการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
 3. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทุกด้านในโรงเรียนมาใช้ในการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 4. พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างรอบด้าน
 5. จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่บุคคลทุกกลุ่มเป้าหมายได้อย่างเสมอภาค
 6. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
 7. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียนและเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ และมีทักษะในศตวรรษที่ 21
 8. พัฒนาความเป็นอัจฉริยภาพเต็มตามศักยภาพผู้เรียน
 9. ปลูกฝังผู้เรียนด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภาคภูมิใจในความเป็นไทย และใช้

หลักเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต

 1. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการใช้ภาษาและเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้

เพื่อก้าวสู่มาตรฐานสากล

 1. ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการตามศักยภาพของผู้เรียน และได้เรียนอย่างมีความสุข

เป้าประสงค์

 1. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้เป็นพลโลก (World Citizen) ที่มีคุณภาพ มีวินัย มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรม มีบุคลิกภาพที่ดี อนุรักษ์วัฒนธรรมมีความสามารถในการใช้ภาษาสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณค่าและมีความสุขบนพื้นฐานของความเป็นไทยภายใต้บริบทสังคมโลกใหม่รวมทั้งเพิ่มศักยภาพและความสามารถในระดับสูงด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการสื่อสารเพื่อการพึ่งตนเองและเพื่อสมรรถนะในการแข่งขัน
 2. โรงเรียนได้รับการยกระดับคุณภาพสูงขึ้นสู่มาตรฐานสากล ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA )
 3. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เทียบเคียงกับหลักสูตรมาตรฐานสากล
 4. ผู้บริหาร  ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาด้วยวิธีการที่เหมาะสมหลากหลายอย่างทั่วถึง  ต่อเนื่องเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการบริหารจัดการจัดการเรียนรู้และเพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสู่ความเป็นเลิศในระดับสากล
 5. โรงเรียนมีภาคีเครือข่ายของผู้ที่มีส่วนร่วมพัฒนาและสนับสนุนในการจัดการศึกษา
 6. ผู้เรียนมีวินัย มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรม มีบุคลิกภาพที่ดี มีความสามรถในการใช้ภาษาต่างประเทศ และอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
 7. โรงเรียนมีการส่งเสริมวัฒนธรรมด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา

กลยุทธ์

 1. พัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนด้วยระบบคุณภาพ (Quality System Management) ตามมาตรฐานคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA) โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
 2. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เทียบเคียงกับหลักสูตรมาตรฐานสากลทุกระดับ
 3. พัฒนาหลักสูตรความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษา อาชีพ ดนตรี และกีฬา โดยการปรับเนื้อหาวิชาพื้นฐานต่างๆ ให้มีความเข้มข้นเทียบเคียงกับมาตรฐานสากลและใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน
 4. พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม นำความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและความเป็นไทย
 5. พัฒนาครูผู้สอนในใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียน การสอน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยเน้นการใช้สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา (Information Technology: IT)
 6. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทุกรูปแบบในโรงเรียนให้เพียบพร้อมทั้งสื่อการเรียนรู้และเทคโนโลยีทางการศึกษา
 7. ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนและส่งเสริมการกระจายอำนาจการมีส่วนร่วมของชุมชน และเพิ่มพูนพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
 8. พัฒนาให้ผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษาของโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย เป็นผู้ที่มีทักษะและคุณลักษณะตามมาตรฐานสากลและเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้
 9. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย มีคุณภาพ และมีความรับผิดชอบตามบทบาทและหน้าที่