ประวัติโรงเรียน

ประวัติความเป็นมา

ประวัติการก่อตั้งโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย เดิมชื่อ โรงเรียนประจำจังหวัดขุขันธ์ “ขุขันธ์ราษฏ์รังรักษ์” ตั้งขึ้นเมื่อ 17 พฤษภาคม 2455 โดยอาศัยศาลาโรงธรรมวัดมหาพุทธาราม (วัดพระโต) เป็นที่เรียนเปิดสอนชั้นมูล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

พ.ศ. 2464       ย้ายไปตั้งอยู่หน้าสถานีรถไฟศรีสะเกษ อันเป็นที่ตั้งของโรงเรียนสตรีสิริเกศ ปัจจุบัน

พ.ศ. 2481      เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดศรีสะเกษ “ศรีสะเกษวิทยาลัย”

พ.ศ. 2485      ได้ย้ายนักเรียนสตรีไปเรียนที่โรงเรียนสตรีประจำจังหวัดทั้งหมด โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย จึงได้ชื่อว่าเป็นโรงเรียนชายประจำจังหวัด ซึ่งจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตั้งแต่นั้นมา

พ.ศ. 2494      เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย”

พ.ศ. 2502      เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

พ.ศ. 2511      โรงเรียนเข้าโครงการ คมช.รุ่นที่ 5

พ.ศ. 2517      ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบในบริเวณสนามบินเก่า

ตำบลหนองครก อำเภอเมือง ศรีสะเกษ อันเป็นที่ตั้งปัจจุบัน บนเนื้อที่ 145 ไร่

พ.ศ. 2518       ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการ คมภ. รุ่นที่ 2 โดยใช้หลักสูตรมัธยมแบบประสม ซึ่งมีระบบการเรียนแบบหน่วยกิต และได้ย้ายนักเรียนมาเรียนในที่ตั้งโรงเรียนปัจจุบัน

พ.ศ. 2526      เริ่มรับนักเรียนแบบสหศึกษาตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

พ.ศ. 2526       ได้รับคัดเลือกจากกรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นโรงเรียนผู้นำการใช้

หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น

พ.ศ. 2530      ได้รับการคัดเลือกจากกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นโรงเรียนที่ได้รับ

รางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษา

พ.ศ. 2537      ได้รับคัดเลือกจากกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการให้เป็นโรงเรียนที่ได้ปฏิบัติตามนโยบายกรมสามัญศึกษาดีเด่น

ได้รับคัดเลือกจากกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการให้เป็นโรงเรียนที่จัดสิ่งแวดล้อมดีเด่นระดับมาตรฐานเหรียญทองแดง

ได้รับคัดเลือกจากกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการให้เป็นโรงเรียนที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนจริยศึกษาดีเด่น

พ.ศ. 2539      ได้รับคัดเลือกจากรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการให้เป็นโรงเรียนที่จัดห้องสมุดดีเด่น

พ.ศ. 2540      ได้รับคัดเลือกจากจังหวัดศรีสะเกษ ให้เป็นโรงเรียนที่สนับสนุนกีฬาดีเด่น

ได้รับการคัดเลือกจากเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ให้เป็นสถานศึกษาที่สนับสนุนการ

บริจาคโลหิต ดีเด่น

ได้รับคัดเลือกจากรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการให้เป็นโรงเรียนที่พัฒนาห้องสมุดได้มาตรฐานห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก

พ.ศ. 2541       รวมกลุ่มกับโรงเรียนมัธยมศึกษาอีก 8 โรงเรียน จัดตั้งสหวิทยาเขตรัตนวงษา

และเป็นที่ตั้งสหวิทยาเขตรัตนวงษา ศรีสะเกษ

พ.ศ. 2542      เป็นที่ตั้งของกลุ่มโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ กลุ่มที่ 1 มีจำนวนโรงเรียนมัธยมศึกษาที่เป็นสมาชิก 17 โรงเรียน

พ.ศ. 2543      รวมกลุ่มกับโรงเรียนมัธยมศึกษาอีก 4 โรงเรียน จัดตั้งสหวิทยาเขตรัตนวงษา ศรีสะเกษ

พ.ศ. 2543      ได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาที่มีผลงาน ด้านจริยศึกษาดีเด่นของ กระทรวงศึกษาธิการ

พ.ศ. 2543      ได้รับคัดเลือกจากกรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นโรงเรียนที่จัดห้องสมุดดีเด่น

พ.ศ. 2544      ได้รับคัดเลือกจากกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการให้เป็นโรงเรียนที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่

พ.ศ. 2545       ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนแกนนำปฏิรูปการศึกษาดีเด่นกรมสามัญศึกษา

พ.ศ. 2546       7 ก.ค. 46  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)เป็นโรงเรียน

นิติบุคคล

เป็นที่ตั้งของกลุ่มเมือง 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 มีโรงเรียนที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาพื้นฐานเป็นสมาชิกอีก 18 โรงเรียน

ผ่านการประเมินภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา

(องค์การมหาชน ) ประเมินในวันที่ 30 มิถุนายน 2546 และ 1–2 กรกฎาคม 2546

จำนวน 14 มาตรฐาน ผลการประเมินภาพรวมอยู่ในระดับดี

หน่วยสมัครและสอบวัดความรู้โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ของศูนย์มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี

พ.ศ. 2547       เป็นที่ตั้งกลุ่มโรงเรียน C.E.O เมือง 1 จำนวน 19 โรงเรียน

เป็นโรงเรียนวิถีพุทธ  จัดตั้งธนาคารความดี

พ.ศ. 2549       จัดตั้งศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู   โดยสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

พ.ศ. 2550       ดำเนินการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  เป็นศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนดนตรี – นาฏศิลป์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ศรีสะเกษ เขต 1

พ.ศ. 2551       ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเข้าโครงการ

Education Hub

พ.ศ. 2552       ได้รับคัดเลือกให้เป็นที่หนึ่งในแปดโรงเรียนทั่วประเทศให้เข้าร่วมโครงการยุติความรุนแรงในสถานศึกษา

เป็นโรงเรียนแกนนำการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในระดับ ม.1 และ ม.4

พ.ศ. 2553       เข้าร่วมโครงการโรงเรียน World Class Standard School

พ.ศ. 2554       จัดตั้งห้องเรียนพิเศษ IEP ระดับ ม.1 – ม.6

พ.ศ. 2554       เป็นศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ (จากการคัดเลือกของ สพฐ.)

พ.ศ. 2555       เปิดห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ในระดับ ม.1

เป็นศูนย์ภาษาเวียดนาม

พ.ศ. 2556       ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนสีเขียว

พ.ศ. 2557       ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาต้นแบบด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  ประจำปี 2557

พ.ศ. 2558       ได้รับรางวัลเหรียญเงินการแข่งขันวงโยธวาทิตโลก ณ จ.ศรีสะเกษ  ชนะเลิศ การประกวดวงสตริงระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รายการ สีสันอวอร์ด

ปัจจุบันโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยจัดการสอนนักเรียนในระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ปรับปรุง พ.ศ.2558)