คณะกรรมการสถานศึกษาฯ

รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

 1. นายสถิตย์  ชนะชัย                                     ผู้ทรงคุณวุฒิ                                         ประธานกรรมการ
 2. แพทย์หญิงราณี  คงวัฒนานนท์               ผู้แทนผู้ปกครอง                                  กรรมการ
 3. นายเจตนิพิฐ  แท่นทอง                             ผู้แทนครู                                               กรรมการ
 4. นายสฤษฏ์  นาควารินทร์                           ผู้แทนองค์กรชุมชน                           กรรมการ
 5. นายรัฐวิทย์  อังคสกุลเกียรติ                      ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ
 6. นายสุรสิทธิ์  ไพรวรรณ                             ผู้แทนศิษย์เก่า                                      กรรมการ
 7. พระครูสิริปริยัติการ                                    ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์                           กรรมการ
 8. พระวินัยเมธี                                                 ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์                           กรรมการ
 9. นายปิยะณัฐ  วัชราภรณ์                             ผู้ทรงคุณวุฒิ                                         กรรมการ
 10. นายกิตติวัฒน์  เกียรติสุรนนท์                  ผู้ทรงคุณวุฒิ                                         กรรมการ
 11. รศ.ดร.เอกพงษ์  วงศ์คำจันทร์                  ผู้ทรงคุณวุฒิ                                         กรรมการ
 12. นายบรรจบ  ไชยสาร                                  ผู้ทรงคุณวุฒิ                                         กรรมการ
 13. นายแพทย์ทนง  วีระแสงพงษ์                  ผู้ทรงคุณวุฒิ                                         กรรมการ
 14. พันตำรวจเอกชัยวัฒน์  หัดกล้า                ผู้ทรงคุณวุฒิ                                         กรรมการ
 15. นายยิ่งยง  นันทวณิชชากร                        ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย             กรรมการและเลขานุการ