ทำเนียบผู้บริหาร

นายยิ่งยง นันทวณิชชากร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
สิบเอกสุพรชัย รจนัย
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ฝ่ายบริหารบุคคลและกิจการนักเรียน
นายวิทยา ธรรมบุตร
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ฝ่ายบริหารอำนวยการและงบประมาณ
นายอัครเจตน์ สีหะวงษ์
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ฝ่ายบริหารวิชาการ
นางสาววิไลพร จันเทพา
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ฝ่ายบริหารทั่วไป