ประชุมครูเวรวินัยและรักษาวินัย

ดร.บรรจบ  ไชยสาร ประธานคณะกรรมการรักษาระเบียบ และวนัย ร่วมปรึกษาหารือเกี่ยวกับคณะครูเวรวินัย เพื่อหาแนวทางในการบริหารจัดการ การรักษาวินัย ของนักเรียนให้เป็นแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง และเป็นประโยชน์กับทางโรงเรียนมากที่สุด

ครูไกรลาศ จิบจันทร์

ครูผู้สอนโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย