กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

ฝ่ายปกครองได้จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้เรียน ในแต่ละสัปดาห์คาบกิจกรรมโฮมรูม นักเรียนจะต้องเข้าร่วมการสวดมนต์ไหว้พระประจำสัปดาห์เพื่อขัดเกลาจิตใจ มีสมาธิในการเรียน ส่งเสริมให้จิตใจสงบ

ครูไกรลาศ จิบจันทร์

ครูผู้สอนโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย