Q&A กับ ศธ. คลายข้อสงสัยเรื่อง “แผนเผชิญเหตุ เมื่อพบนักเรียนติดเชื้อในห้องเรียน”

Q: หากเกิดสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 ในสถานศึกษา นักเรียน ครูและสถานศึกษา จะต้องปฏิบัติอย่างไร.A: สถานศึกษาทุกแห่งจะต้องจัดทำแผนเผชิญเหตุตามมาตรการป้องกันตามระดับการแพร่ระบาดโควิด-19 ของสถานศึกษา กรณีหากพบผู้ติดเชื้อ หรือ มีความเสี่ยงสูง มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้.#แนวทางของโรงเรียนเมื่อพบผู้ติดเชื้อ ‘มากกว่า 1 ห้องเรียน’1️⃣ ปิดห้องเรียน 3 วัน เพื่อทำความสะอาด2️⃣ ห้องเรียนอื่นเรียน On-Site ตามปกติ‼️สั่งปิดห้องเรียน ระดับชั้น หรือทั้งสถานศึกษา ตามสถานศึกษาพิจารณา‼️.เมื่อพบผู้ติดเชื้อในห้องเรียน ‘1 คน’ปฏิบัติตามแนวทางเดียวกันกับข้อ 1️⃣2️⃣ และ (เพิ่มเติม)
➕ สุ่มตรวจกลุ่มเสี่ยงทุก 2 สัปดาห์
➕ ปฏิบัติตามมาตรการ TST Plus***.#แนวทางของครูและนักเรียนเมื่อพบผู้ติดเชื้อ ‘มากกว่า 1 ห้องเรียน’3️⃣ ปฏิบัติตามมาตรการ DMHTT4️⃣ ประเมิน TST** ทุกวัน5️⃣ ห้องแอร์ระบายอากาศทุก 2 ชม..เมื่อพบผู้ติดเชื้อในห้องเรียน ‘1 คน’ปฏิบัติตามแนวทางเดียวกันกับข้อ 3️⃣4️⃣5️⃣ และ (เพิ่มเติม)
➕ ผู้เสี่ยงสูง งดเรียน On-Site และ กักตัว 14 วัน
➕ ผู้เสี่ยงต่ำสังเกตอาการและทำตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข.หมายเหตุ : **TST คือ แบบประเมินความเสี่ยงตนเอง***TST Plus คือ แบบประเมินความเสี่ยงสถานศึกษา#กระทรวงศึกษาธิการ#เปิดเรียนปลอดภัย

About ไกรลาศ จิบจันทร์

View all posts by ไกรลาศ จิบจันทร์ →