แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการลงทะเบียนวิชาสาระเพิ่มเติมผ่านระบบออนไลน์

จากสถานการณ์โดยรวมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้ สพฐ.ปรับปรุงปฏิทินการรับนักเรียนปี 2564 เลื่อนออกไป งานพัฒนาหลักสูตรฯจึงขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงกำหนดการลงทะเบียนวิชาสาระเพิ่มเติมผ่านระบบออนไลน์ ตามกำหนดการที่แนบมาพร้อมนี้

About ไกรลาศ จิบจันทร์

View all posts by ไกรลาศ จิบจันทร์ →