การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
O1 โครงสร้าง :โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
O2 ข้อมูลผู้บริหาร : ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน
O3 อำนาจหน้าที่ : วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ของสถานศึกษา
O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาสถานศึกษา
O5 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน :

 • ที่อยู่
  โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ต.หนองครก อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

  318 ถนน วันลูกเสือ อำเภอเมือง จังหวัด ศรีสะเกษ 33000
 • เบอร์โทรศัพท์ 045 612 611
 • เบอร์โทรฝ่ายวิชาการ  088-5861997
 • โทรสาร 045 613088
 • อีเมล์โรงเรียน info@skw.ac.th
 • เพจเฟสบุ๊ค (FaceBook)  ศรีสะเกษวิทยาลัย
 • แผนที่

O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กำลังดำเนินการ

ข่าวประชาสัมพันธ์
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์

O8 Q&A
1) ระบบฝากข้อความถึงผู้บริหาร

ชื่อ-สกุล (จำเป็น)

ใส่อีเมล์(จำเป็น)

หัวข้อ

ข้อความ


     2) Q&A เชื่อมต่อไปยัง เพจเฟสบุ๊ค (FaceBook)  ศรีสะเกษวิทยาลัย

O9 Social Network
1) เว็บไซต์โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
2) เพจเฟสบุ๊ค (FaceBook)  ศรีสะเกษวิทยาลัย รอบรั้ว ศกว. SKW Station

ครูไกรลาศ จิบจันทร์

ครูผู้สอนโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย