ประกาศโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย เรื่อง เลื่อนการรับสมัครนักเรียน/สอบวัดความรู้/การมอบตัว ชั้น ม.1 และ 4 ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย เลื่อนการรับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างวันที่ 21-25 มีนาคม 2563 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างวันที่ 21-22 มีนาคม 2563 และการสอบคัดเลือกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม 2563 และการมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในวันที่ 6 เมษายน 2563 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในวันที่ 7 เมษายน 2563 เลื่อนไปจนกว่าสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไปทั้งนี้ขอให้กรอกใบสมัครทางเว็บไซต์ หรือคลิกที่แบบบันทึกข้อมูลสมัครเข้าเรียนต่อด้านล่างนี้ ทิ้งไว้นะครับส่วนวันสอบจะประกาศหลังจากที่กระทรวง
ออกกำหนดการอีกครั้งครับ

ครูไกรลาศ จิบจันทร์

ครูผู้สอนโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย