คู่มือหลักสูตรต้านทุจริตศึษา (Anti – Corruption Education) พุทธศักราช 2561

คู่มือหลักสูตรต้านทุจริตศึษา (Anti – Corruption Education) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2561

ครูไกรลาศ จิบจันทร์

ครูผู้สอนโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย