คู่มือครูที่ปรึกษาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

1.แบบบันทึกการเยี่ยมบ้าน
2.แบบสรุปเยี่ยมบ้าน
3.แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก (SDQ) (ฉบับครูประเมิน)
4.แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก (SDQ) (ฉบับผู้ปกครอง)
5.แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก(sdq) (ฉบับนักเรียนประเมิน)
6.แบบบันทึกการคัดกรองนักเรียนเป็นรายบุคคล
7.แบบบันทึกสรุปรายงานผลการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
8.แบบรายงานการดำเนินงานช่วยเหลือนักเรียน
9.แบบสรุปผลการคัดกรองนักเรียนเป็นรายบุคคล
10.บันทึกการให้คำปรึกษาเบื้องต้นของครูที่ปรึกษา

การให้คะแนนและการแปลผลSDQ
แบบสรุปการคัดกรองและแบบช่วยเหลือนักเรียน

แบบสรุปความฉลาดทางอารมณ์

ครูไกรลาศ จิบจันทร์

ครูผู้สอนโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย