ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1
– ประเภทห้องเรียนอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ESMP
– ประเภทห้องเรียนส่งเสริมศักยภาพภาษาอังกฤษ  IEP
ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
ประเภทนักเรียนทั่วไป
ประเภทห้องเรียนดนตรี (เพิ่มเติม)

ปรเภทนักเรียนทั่วไปลำดับสำรอง

ครูไกรลาศ จิบจันทร์

ครูผู้สอนโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย