วันอำลา คราเกษียณ 2561


พิธีกล่าวลาสถาบันเนื่องในโอกาสคณะครูเกษียณอายุราชการ ปี 2561 วันที่ 20 กันยายน 2561 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

ครูไกรลาศ จิบจันทร์

ครูผู้สอนโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย