หนังสือรับรองการพักอาศัย


แจ้งนักเรียนผู้สมัครเข้าเรียน ชั้น ม.1 ที่มิได้พักอาศัยกับบิดา มารดา หรือผู้ปกครองที่เป็นเจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้าน แต่พักอาศัยอยู่จริงในเขตพื้นที่บริการ ให้เจ้าบ้าน หรือเจ้าของบ้านรับรองการอยู่อาศัยตามหนังสือรับรองนี้

About ไกรลาศ จิบจันทร์

View all posts by ไกรลาศ จิบจันทร์ →