การอบรมคุณธรรมจริยธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา 2561

การอบรมคุณธรรมจริยธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1-3  ประจำปีการศึกษา 2561  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-26 ก.ค. 2561 ณ หอประชุมกิจเจริญไทย เป็นกิจกรรมที่เสริมสร้าง่ให้ผู้เรียน เกิดความรู้ ควบคู่ไปกับคุณธรรมจริยธรรม เพื่อนำไปใช้ในการใช้ชีวิตประจำวันของผู้เรียนให้เกิดประโยชน์มากที่สุด

ครูไกรลาศ จิบจันทร์

ครูผู้สอนโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย