กิจกรรม Big Cleaning Day

ชาวศรีสะเกษวิทยาลัยทุกคน เนื่องในวันที่ 14 มิถุนายนนี้ ทางโรงเรียนของเราจะมีการจัดกิจกรรมวันไหว้ครู และจะมีการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day หรือว่าการทำความสะอาดห้องhomeroomและเขตบริเวณที่รับผิดชอบ โดยเริ่มกิจกรรมทำความสะอาดตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
– สามารถรับอุปกรณ์การทำความสะอาดเพิ่มเติมได้ที่บริเวณหน้าอาคารทัศนศิลป์ ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป
– นักเรียนร่วมกันทำความสะอาดทั้งห้อง homeroom และเขตบริเวณที่รับผิดชอบ โดยมีการแบ่งเขตบริเวณตามระดับชั้น
– มีกิจกรรมการรณรงค์โดยคณะผู้บริหาร
– การดูแลกิจกรรมและตรวจสอบ ดำเนินกิจกรรมโดยครูที่ปรึกษาและคณะกรรมการนักเรียน

มาช่วยกัน ทำความสะอาด เพื่อโรงเรียนของเรา ให้น่าอยู่ น่าเรียน ต่อไป ครับ

ครูไกรลาศ จิบจันทร์

ครูผู้สอนโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย