รายงานวิจัย เรื่อง ชุดกิจกรรมการเรียนรู้การแสดงนาฏศิลป์พื้นเมือง ชุด เซิ้งสี่เผ่าไทศรีสะเกษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เรื่อง               ชุดกิจกรรมการเรียนรู้การแสดงนาฏศิลป์พื้นเมือง ชุด เซิ้งสี่เผ่าไทศรีสะเกษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ผู้รายงาน          นางกนกอร  มูลสาร

หน่วยงาน          โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  28

ปีการศึกษา       2560


บทคัดย่อ

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้การแสดงนาฏศิลป์พื้นเมือง ชุด เซิ้งสี่เผ่าไทศรีสะเกษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ผู้รายงานได้สร้างขึ้นในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1)เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้การแสดงนาฏศิลป์พื้นเมือง ชุด เซิ้งสี่เผ่าไทศรีสะเกษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ (E1/E2) 80/80  2)เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้การแสดงนาฏศิลป์พื้นเมือง ชุด เซิ้งสี่เผ่าไทศรีสะเกษ และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ที่ได้ศึกษาชุดกิจกรรมการเรียนรู้การแสดงนาฏศิลป์พื้นเมือง ชุด เซิ้งสี่เผ่าไทศรีสะเกษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/12 การศึกษา 2560 จำนวน 50 คนได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ด้วยวิธีการจับฉลากโดยใช้หน่วยสุ่มเป็นห้องเรียน ได้มา 1 ห้องเรียน

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ 1) แบบฝึกเสริมทักษะชุดกิจกรรมการเรียนรู้การแสดงนาฏศิลป์พื้นเมือง ชุด เซิ้งสี่เผ่าไทศรีสะเกษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 2)คู่มือการใช้แบบฝึกชุดกิจกรรมการเรียนรู้การแสดงนาฏศิลป์พื้นเมือง ชุด เซิ้งสี่เผ่าไท ศรีสะเกษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3และ 3)แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบประเมินความพึงพอใจต่อการเรียนรู้สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ สถิติพื้นฐาน โดยการหาค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การหาค่าความสอดคล้อง การหาค่าความยากง่าย การหาค่าอำนาจจำแนก และการทดสอบ t-tes มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 86.08/85.25
ผลการศึกษาพบว่า

1.การจัดการเรียนรู้โดยการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้การแสดงนาฏศิลป์พื้นเมืองชุด เซิ้งสี่เผ่าไทศรีสะเกษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยมีประสิทธิภาพเท่ากับ 86.08/85.25

2.นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้การแสดงนาฏศิลป์พื้นเมือง ชุด เซิ้งสี่เผ่าไทศรีสะเกษผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เชิงวิเคราะห์หลังเรียนและก่อนเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

3.นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 มีความพึงพอใจในการเรียนชุดกิจกรรมการเรียนรู้การแสดงนาฏศิลป์พื้นเมือง ชุด เซิ้งสี่เผ่าไทศรีสะเกษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.68 อยู่ในระดับมากที่สุด

ครูไกรลาศ จิบจันทร์

ครูผู้สอนโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย