ตารางเลือกรายวิชาสาระเพิ่มเติม ม.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561


——วันที่ 22 – 24 มีนาคม 2561 ——
—— เริ่มลงทะเบียนเรียนได้เวลา 08:30 เป็นต้นไป ——
** หมายเหตุ
1.วิชาที่มีสีน้ำเงินคือ วิชาภาษาต่างประเทศที่สอง
2.วิชาที่มีสีแดงคือ วิชาที่มีจำนวนหน่วยกิตมากกว่า 1.0 หน่วยกิต (ใน 1 สัปดาห์มีเรียนมากกว่า 2 ชั่วโมง)

ครูไกรลาศ จิบจันทร์

ครูผู้สอนโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย