ตารางเลือกรายวิชาสาระเพิ่มเติม ม.2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561


——วันที่ 19 – 21 มีนาคม 2561 ——
—— เริ่มลงทะเบียนเรียนได้เวลา 08:30 เป็นต้นไป ——
** หมายเหตุ
1.วิชาที่มีสีน้ำเงินคือ วิชาภาษาต่างประเทศที่สอง

ครูไกรลาศ จิบจันทร์

ครูผู้สอนโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย