บทเรียนสำเร็จรูป เรื่องพระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อ

บทเรียนสำเร็จรูป เรื่องพระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อ ชุดที่ 1 เรียงร้อยถ้อยประวัติ ผลงาน เรื่องย่อวิชาภาษาไทย
รหัสวิชา ท23101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  นางเอื้อจิต  วรรณวงศ์ ตำแหน่ง ครูวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 

ครูไกรลาศ จิบจันทร์

ครูผู้สอนโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย