การประเมินการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน OBECQA

การประเมินการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBECQA
ประจำปี 2558-2559  วันที่ 26  กุมภาพันธ์ 2561   ณ หอประชุมกิจเจริญไทย

ครูไกรลาศ จิบจันทร์

ครูผู้สอนโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย