วันอำลาสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2560

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยได้จัดกิจกรรม วันอำลาสถาบันให้สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่จะสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อขวัญกำลังใจ ให้กับผู้เรียน เพื่อก้าวไปสู่อนาคตที่ดีในภายภาคหน้า จัดขึ้นในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560

ครูไกรลาศ จิบจันทร์

ครูผู้สอนโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย