พิธีมอบเกียรติบัตรประจำปีการศึกษา 2560 (วันเกียรติยศ)

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรประจำปีการศึกษา 2560 ให้กับนักเรียนที่ทำความดี และทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมและโรงเรียน เพื่อเป็นการสร้างขวัญ กำลังใจ และความภาคภูมิใจ ให้กับผู้เรียน เรียกว่า วันแห่งเกียรติยศ จัดขึ้นบริเวณหน้าเสาธง โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561

ครูไกรลาศ จิบจันทร์

ครูผู้สอนโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย