กิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-ยุวกาชาด ระดับชั้น ม.3

กิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-ยุวกาชาด ระดับชั้น ม.3 และกิจกรรมทัศนศึกษา โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
วันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ค่ายลูกเสือดำรงแคมป์ ตำบลจันทึก อำเภอปากช่อง จังหวัดนคคราชสีมา

ครูไกรลาศ จิบจันทร์

ครูผู้สอนโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย