เก็บตกภาพกิจกรรม English Camp

ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp)
ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โดยได้รับการสนับสนุนด้านวิทยากรชาวต่างชาติและวิทยากรในการดำเนินกิจกรรมค่าย ภาษาอังกฤษ จาก บริษัท Global Education Consultancy ในระหว่างวันที่ 5-9 กุมภาพันธ์ 2561

ครูไกรลาศ จิบจันทร์

ครูผู้สอนโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย